YÊU CẦU TSCA ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

Yêu cầu TSCA đối với việc nhập khẩu hóa chất

Việc nhập khẩu các chất hóa học, hỗn hợp hoặc các vật phẩm có chứa hóa chất hoặc hỗn hợp phải tuân thủ Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) để vào Hoa Kỳ. Các nhà nhập khẩu phải chứng nhận rằng hóa chất nhập khẩu tuân thủ TSCA , nếu không mặt khác được xác định rõ ràng là hóa chất được loại trừ khỏi TSCA, không phải tuân theo TSCA 

 

 

Các yêu cầu này được mô tả trong phần 13 của  Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) (15 USC 2612)  và trong việc thực hiện các quy định do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xây dựng, với sự tham vấn của EPA, tại  19 CFR 12.118 đến 12.127 . Ngoài ra, EPA còn có tuyên bố chính sách đồng hành về nhập khẩu hóa chất ở mức  40 CFR 707.20 (PDF)  (3 trang, 183 kb).

Ai phải chứng nhận

Giấy chứng nhận phải được nhà nhập khẩu hoặc đại lý ủy quyền của nhà nhập khẩu ký và nộp dưới dạng điện tử hoặc bằng văn bản cho CBP. Chứng nhận cũng phải bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của người chứng nhận. Chứng nhận là bắt buộc đối với các chất được nhập khẩu và nhận qua đường bưu điện hoặc phương tiện vận chuyển thương mại, bao gồm cả những chất dành cho nghiên cứu và phát triển.

Các chứng nhận được nộp dưới dạng điện tử phải được nộp trong  Môi trường Thương mại Tự động (ACE) .

Đối với chứng nhận bằng giấy, bản kê khai phải được đánh máy, in sẵn trên hóa đơn hoặc được đưa vào chứng từ nhập cảnh và phải nộp cho giám đốc cảng nhập cảnh trước khi giải phóng lô hàng.

Tuyên bố chứng nhận

Tuyên bố của nhà nhập khẩu phải chứng nhận rằng lô hàng hóa chất là:

 • Tuân theo TSCA và tuân thủ tất cả các quy tắc và lệnh hiện hành (chứng nhận tích cực)

 • Hoặc lô hàng hóa chất không phải tuân theo TSCA (chứng nhận tiêu cực)

Tuyên bố chứng nhận tích cực:

Sau đây là một tuyên bố chứng nhận tích cực.

"Tôi chứng nhận rằng tất cả các chất hóa học trong lô hàng này tuân thủ tất cả các quy tắc hoặc lệnh hiện hành theo TSCA và rằng tôi không cung cấp chất hóa học để nhập cảnh vi phạm TSCA hoặc bất kỳ quy tắc hoặc lệnh hiện hành nào theo đó."

Chứng nhận tích cực có nghĩa là chất hóa học đó tuân thủ tất cả các quy định TSCA hiện hành, bao gồm:

 • Mục 5 quy tắc thông báo trước khi sản xuất

 • Phần 5 quy tắc sử dụng mới quan trọng

 • Lệnh theo Mục 5(e)

 • Mục 5(f) các quy tắc và mệnh lệnh

 • Mục 6 quy định và mệnh lệnh

 • Mục 7 hành động tư pháp

 • Các quy tắc và mệnh lệnh của Tiêu đề IV

Lưu ý rằng quy tắc phần 4 và 8 không liên quan đến yêu cầu chứng nhận nhập khẩu phần 13. Mặc dù các nhà nhập khẩu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành của quy tắc mục 4 và 8, việc tuân thủ các quy định đó không liên quan đến các lô hàng hóa chất riêng lẻ và do đó không ảnh hưởng đến chứng nhận nhập khẩu.

Tuyên bố chứng nhận tiêu cực:

 

 

Sau đây là một tuyên bố chứng nhận tiêu cực.

“Tôi xác nhận rằng tất cả hóa chất trong lô hàng này không thuộc đối tượng TSCA.”

Chứng nhận tiêu cực là bắt buộc đối với các sản phẩm sau khi không được xác định rõ ràng:

 • Bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào

 • Bất kỳ thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm hoặc thiết bị nào

 • Vật liệu nguồn, vật liệu hạt nhân đặc biệt hoặc vật liệu phụ

 • Súng và đạn như định nghĩa trong phần 3 của TSCA

Lưu ý rằng những sản phẩm này có thể được coi là được xác định rõ ràng khi chúng được liên kết với tài liệu nhập cảnh của cơ quan liên quan khác hoặc yêu cầu nộp hồ sơ nhập cảnh điện tử (ví dụ: Thông báo về thuốc trừ sâu hoặc tài liệu nhập cảnh hiện hành cho các sản phẩm do FDA quản lý).

Không cần chứng nhận đối với những trường hợp sau:

 • Hóa chất là một phần của vật phẩm, trừ khi được yêu cầu bởi quy tắc cụ thể theo TSCA

 • Thuốc lá hoặc các sản phẩm thuốc lá

Phần 6 Yêu cầu TSCA đối với các hóa chất cụ thể

Một số hóa chất có yêu cầu xuất nhập khẩu cụ thể theo mục 6 của TSCA. Những hóa chất này bao gồm nhưng không giới hạn ở PCB, thủy ngân và amiăng.

Nhập khẩu hóa chất mới và công dụng mới của hóa chất

TSCA phần 3(7) định nghĩa thuật ngữ "sản xuất" để bao gồm cả nhập khẩu. Điều này có nghĩa là yêu cầu theo mục 5(a)(1)(B) phải gửi thông báo trước khi sản xuất ("PMN") cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất thương mại một chất hóa học mới không được miễn trừ tại Hoa Kỳ. Các tiểu bang áp dụng việc nhập khẩu hóa chất mới, cũng như yêu cầu về thông báo sử dụng mới quan trọng ("SNUN") trong mục 5(a)(2). Vì vậy, việc dự định nhập khẩu các chất hóa học có thể dẫn đến các điều khoản sau:

 • Quy định về thông báo trước khi sản xuất đối với các hóa chất mới trong 40 CFR Phần 720

 • Các điều khoản thông báo sử dụng mới quan trọng trong 40 CFR Phần 721

 • Miễn trừ thông báo trước khi sản xuất đối với các hóa chất mới trong 40 CFR Phần 723

 • Yêu cầu báo cáo đối với các vi sinh vật cùng loại trong 40 CFR Phần 725

 

Yêu cầu nhập khẩu trong Lệnh TSCA Mục 5(e) và Mục 5(a)(2) Quy tắc sử dụng mới quan trọng

Khi thích hợp, EPA ban hành các yêu cầu quản lý mục 5 đối với các hóa chất mới hoặc các cách sử dụng hóa chất mới quan trọng thông qua lệnh TSCA mục 5(e) hoặc quy tắc sử dụng mới quan trọng mục 5(a)(2) (SNUR, 40 CFR Phần 721 hoặc 725 Các phần phụ L và M).

Các lệnh TSCA phần 5(e) có thể bao gồm các yêu cầu cấm sử dụng, ghi nhãn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS), hạn chế về lượng hóa chất được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), cũng như các hạn chế khác. (Giới hạn nhập khẩu/sản xuất thường đóng vai trò là tác nhân gây ra độc tính hoặc các yêu cầu thử nghiệm liên quan.) SNUR yêu cầu thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý để sử dụng/hoạt động được EPA chỉ định là mục đích sử dụng mới quan trọng.

Để tuân thủ các yêu cầu này khi áp dụng, các chất hóa học phải:

 • Không được nhập khẩu vì bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào

 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu ghi nhãn và MSDS hiện hành

 • Không vượt quá bất kỳ hạn chế cụ thể nào về khối lượng nhập khẩu cho phép

 • Không được nhập khẩu cho bất kỳ mục đích sử dụng mới quan trọng nào được chỉ định

 • Tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành khác

Nhập khẩu các sản phẩm được quản lý theo Tiêu đề VI của TSCA (Tiêu chuẩn phát thải Formaldehyde cho các sản phẩm gỗ composite)

Yêu cầu chứng nhận nhập khẩu TSCA Tiêu đề VI áp dụng cho các sản phẩm gỗ composite (ví dụ: tấm gỗ dán gỗ cứng, ván dăm, ván sợi mật độ trung bình và ván sợi mật độ mỏng-trung bình), các bộ phận cấu thành có chứa các sản phẩm gỗ composite đó và hàng hóa thành phẩm có chứa các sản phẩm gỗ composite đó được nhập khẩu vào Mỹ bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Theo quy định TSCA Tiêu đề VI, nhà nhập khẩu cũng phải: 

 • Giữ hồ sơ. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý bằng cách lưu giữ, trong ba năm, vận đơn, hóa đơn hoặc tài liệu tương đương bao gồm tuyên bố bằng văn bản của nhà cung cấp rằng các sản phẩm gỗ composite (hoặc bộ phận cấu thành/thành phẩm) tuân thủ TSCA Tiêu đề VI.

 • Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu. Khi EPA yêu cầu, cung cấp hồ sơ trong vòng 30 ngày xác định 1) nhà sản xuất tấm gỗ và ngày sản xuất các sản phẩm gỗ composite; và 2) hồ sơ xác định nhà cung cấp, nếu khác, và ngày mua sản phẩm gỗ composite (hoặc các bộ phận/thành phẩm). 

LIÊN HỆ VỚI #TCI_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh