KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các khóa đào tạo cơ bản được xây dựng theo khuôn khổ và giải pháp từ các tiêu chuẩn quốc tế đã được công nhận, bao gồm: Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ISO 31000), Thẩm định quản lý rủi ro an toàn thông tin (ISO 27005), Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISO 27001), Quản lý Kinh doanh liên tục (ISO 22301), Quản lý Dịch vụ IT (ISO 20000), Quản trị IT cho doanh nghiệp (COBIT).

ĐÀO TẠO NÂNG CAO VÀ MỤC TIÊU

Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, TCI có thể phát triển một chương trình đào tạo cụ thể để phù hợp với mục tiêu học tập, ngân sách và số người tham dự. Ví dụ như: Dịch vụ IT liên tục, Các vấn đề cơ bản về an ninh mạng, Khuôn khổ an ninh mạng NIST, Bảo mật wifi, Bảo mật trong Vòng đời phát triển hệ thống, Chiến lược an ninh, Nhận thức chung về an ninh.