TƯ VẤN OCS BLENDED - TIÊU CHUẨN NỘI DUNG HỮU CƠ

Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS) áp dụng cho bất kỳ sản phẩm phi thực phẩm nào chứa 5 - 100 phần trăm chất hữu cơ. Nó xác minh sự hiện diện và số lượng vật liệu hữu cơ trong một sản phẩm cuối cùng. OCS tiếp tục theo dõi dòng nguyên liệu thô từ nguồn đến sản phẩm cuối cùng. Quá trình này sau đó được chứng nhận bởi một bên thứ ba được công nhận.

OCS dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem sản phẩm cuối cùng có chứa số lượng chính xác của một nguyên liệu được trồng hữu cơ hay không. OCS cho phép đánh giá và xác minh độc lập minh bạch, nhất quán và toàn diện các khiếu nại về hàm lượng vật liệu hữu cơ trên các sản phẩm.

OCS bao gồm việc xử lý, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm có chứa ít nhất 5% nguyên liệu 'hữu cơ' được chứng nhận. Nó có thể được sử dụng như một công cụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp để cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán chất lượng và nhận được những gì họ phải trả cho.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS) là đảm bảo niềm tin vào các khiếu nại về nội dung hữu cơ.

OCS hoàn thành mục tiêu này bằng cách xác minh sự hiện diện và số lượng Vật liệu hữu cơ trong một sản phẩm cuối cùng. Nó cung cấp một chuỗi hệ thống lưu ký mạnh mẽ từ nguồn nguyên liệu hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng thông qua chứng nhận. Nó cho phép đánh giá và xác minh độc lập toàn diện, nhất quán và toàn diện các khiếu nại về nội dung của Vật liệu hữu cơ trên các sản phẩm của Cơ quan chứng nhận thứ ba (CB) được công nhận. Là một công cụ businessXtoXbusiness, OCS có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm mà các công ty mua thực sự có chứa Vật liệu hữu cơ.

Tiêu chuẩn không bao gồm chứng nhận nguyên liệu thô, được xác minh độc lập với chứng nhận quy trình sản xuất. Nó cũng không giải quyết các đầu vào xử lý (ví dụ: hóa chất), các khía cạnh môi trường của chế biến (ví dụ: sử dụng năng lượng hoặc nước), các vấn đề xã hội, vấn đề an toàn hoặc tuân thủ pháp luật.

Người dùng dự định của OCS là nhà chế biến, nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ, thương nhân, tổ chức chứng nhận và tổ chức hỗ trợ các sáng kiến ​​nguyên liệu hữu cơ.


Đây là một tiêu chuẩn tự nguyện không nhằm thay thế các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào. Trách nhiệm của mỗi hoạt động là thể hiện sự tuân thủ với tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến hoạt động tiếp thị, lao động và kinh doanh. Khi luật pháp địa phương và các yêu cầu OCS xung đột, Tổ chức Chứng nhận sẽ liên hệ với TE để tìm giải pháp thiết thực nhất. Khi có sự nhầm lẫn về việc giải thích Tiêu chuẩn, điểm liên lạc đầu tiên sẽ là Tổ chức chứng nhận, sẽ liên hệ với Sàn giao dịch dệt may nếu cần làm rõ thêm.

Sàn giao dịch dệt may là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được hỗ trợ thành viên, được thành lập năm 2003 dưới tên ban đầu là Sàn giao dịch hữu cơ. Sứ mệnh trao đổi dệt may là truyền cảm hứng và trang bị cho mọi người để tăng tốc các hoạt động bền vững trong chuỗi giá trị dệt may.

OCS và CCS

Các yêu cầu của Tiêu chuẩn Yêu cầu Nội dung (CCS) được nhúng trong OCS dưới dạng chuỗi các khía cạnh lưu ký. Các yêu cầu rõ ràng về việc sử dụng các đầu vào hữu cơ được chứng nhận tạo nên phần còn lại của OCS. CCS là một chuỗi tiêu chuẩn lưu ký chung được sử dụng cho chuỗi các yêu cầu lưu ký đối với một số tiêu chuẩn, bao gồm OCS, RCS và GRS. Bằng cách có một bộ yêu cầu chung trên các tiêu chuẩn này, chúng tôi đang góp phần vào tính nhất quán và hiệu quả của quy trình chứng nhận.

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn hoặc Chứng nhận xin vui lòng liên hệ:
TCI Vietnam Ltd.
Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam
Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
HCM Office: Room M003C, Phu Nhuan Building,
No.20, Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC.
Telephone: 028 2226 8288
Cell Phone: 0933 09 6426
Email: van.pham@tcivietnam.com
Web: www.tcivietnam.com