Tính toán lượng khí thải carbon dioxide (CO2) / Tính toán dấu chân CO2 Calculation of carbon dioxide (CO2) emissions / CO2 Footprint calculation

Để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, các quốc gia và công ty cần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tổng lượng khí nhà kính thải ra trong quá trình sản xuất của công ty. Một phần lớn trong số đó đến từ các hoạt động thương mại và công nghiệp, do đó các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giảm thiểu lượng khí thải và đảm bảo bảo vệ môi trường tổng thể.

Chứng nhận giúp các công ty tính toán lượng khí thải CO 2 (Dấu chân CO 2 ) bằng các phương pháp tính toán phổ biến nhất: Khí nhà kính ISO 14064-1. Phần 1: Quy định kỹ thuật kèm theo hướng dẫn và lập báo cáo ở cấp tổ chức hoặc Nghị định thư về khí nhà kính (GHG – Greenhouse Gas Protocol).

Lợi ích của việc kiểm kê lượng khí thải CO2 đối với công ty:

Xác định lượng khí thải CO2 của doanh nghiệp
Là công cụ giao tiếp với khách hàng và đối tác hợp tác
Khả năng phát triển các kế hoạch tương lai để giảm phát thải

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM