TIÊU CHUẨN CCS - TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN

CCS (Content Claim Standard - Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần) cung cấp cho các công ty một công cụ để xác minh thành phần của nguyên liệu đầu vào cụ thể. Từng tổ chức cùng với chuỗi cung ứng được một bên thứ ba độc lập kiểm tra. Mọi loại nguyên liêu đầu vào đều có thể được tuyên bố. CCS là nền tảng cho tất cả tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm của Textiel Exchange.

CCS xác minh sự hiện diện và lượng nguyên liệu ban đầu trong một thành phẩm. Tiêu chuẩn này theo dõi hành trình của một nguyên liệu từ nguồn đến thành phẩm và được một bên thứ ba được công nhận chứng nhận. Tiêu chuẩn cho phép đánh giá và xác minh minh bạch, nhất quán, toàn diện và độc lập về các tuyên bố thành phần nguyên liệu trên các sản phẩm. Bao gồm các công ty tỉa hột bông, kéo sợi, dệt và đan, nhuộm và in, khâu. CCS có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Một mặt, tiêu chuẩn này cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán những sản phẩm chất lượng và nhận đúng những gì họ thanh toán. Mặt khác, tiêu chuẩn cũng đóng vai trò là nền tảng cho các tiêu chuẩn tuyên bố thành phần được phát triển xoay quanh các nguyên liệu thô cụ thể.

Tiêu chuẩn Yêu cầu Nội dung là một chuỗi tiêu chuẩn lưu ký cung cấp cho các công ty một công cụ để xác minh rằng một hoặc nhiều nguyên liệu đầu vào cụ thể có trong một sản phẩm cuối cùng. Nó yêu cầu mỗi tổ chức dọc theo chuỗi cung ứng thực hiện đủ các bước để đảm bảo rằng tính toàn vẹn và bản sắc của nguyên liệu đầu vào được bảo tồn.

CCS 2.0 đã được phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 sau khi xem xét nhiều bên liên quan. Tổ chức chứng nhận và tổ chức được chứng nhận sẽ có đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 để tuân thủ các yêu cầu mới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các Tiêu chuẩn Trao đổi Dệt may dựa trên chuỗi yêu cầu lưu ký CCS.

Liên hệ tư vấn chứng nhận:

TCI Vietnam Ltd.

Address: Room No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

Telephone: +84 28 2226 8288

Cell Phone: +84 933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

Ho Chi Minh Office 1: Room M003C, Phu Nhuan Building, No.20, Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District.

HCM Office 2: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Web: www.tcivietnam.com