Làm cách nào để được chứng nhận GLOBALG.A.P.?

Phần lớn các nhà bán lẻ trên thị trường ngày nay đều yêu cầu một số tiêu chuẩn nhất định nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. Chứng nhận GLOBALG.A.P. được đánh giá cao trongviệc chứng minh tính an toàn và bền vững của nguồn thực phẩm sản xuất từ nông trại. Bằng cách tuânthủ theo các tiêu chuẩn của GLOBALG.A.P., nhà sản xuất có thể bán sản phẩm của mình trên cả thị trường trong và ngoài nước. Do đó, chứng nhận GLOBALG.A.P. là tấm vé để nhà sản xuất vươn ra thịtrường thế giới. 

Tiêu chuẩn trọng tâm của GLOBALG.A.P., là tiêu chuẩn Bảo đảm Nông trại Tổng hợp,đang được thực hiện trên ba lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp gồm: Trồng trọt (bao gồm nông sảncó thể ăn được, cũng như hoa và cây cảnh), Chăn nuôi và Thủy sản.

5 lợi ích của chứng nhận GLOBALG.A.P.

  1. Tăng thêm giá trị cho sản phẩm thông qua việc tuân thủ với bộ tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. đã được công nhận trên toàn cầu.
  2. Tiếp cận được các khách hàng, thị trường, nhà cung ứng và nhà bán lẻ mới ở cả trong nước và nước ngoài. 
  3. Giảm rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của bạn khi đưa những sản phẩm có vấn đề về an toàn thực phẩm vào thị trường.
  4. Tăng cường hiệu quả của các quy trình và hoạt động quản lý nông trại.
  5. Có Mã số GLOBALG.A.P. (GGN) để dễ dàng xác định và truy xuất nguồn gốc ở cấp độ B2B (giữa các doanh nghiệp với nhau).

Chi phí của chứng nhận GLOBALG.A.P. bao gồm:

- Chi phí cải tiến hệ thống trang trại khi áp dụng tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.: Mỗi nông trại có một cách thức vận hành riêng. Vì vậy, tùy vào tình hình cụ thể mà nông trại của bạn có thể cần cải tiến để thực hiện các chính sách, quy trình và/hoặc xây dựng hệ thống mới để đáp ứng theo quy định của GLOBALG.A.P.

- Phí đăng ký với GLOBALG.A.P.: Là chi phí cần trả cho Ban thư ký của GLOBALG.A.P. thông qua các đơn vị chứng nhận. 

Đối với các nhà trồng trọt, phí đăng ký với GLOBALG.A.P. được tính trên đơn vị diện tích (héc-ta) sử dụng cho mục đích canh tác. GLOBALG.A.P. tính phí khác nhau giữa sản xuất trong điều kiện che chắn (nhà kính) và sản xuất ngoài trời. Đối với nhà sản xuất về chăn nuôi và thủy sản, mức phí này được tính dựa trên sản lượng thịt/sản phẩm tại điểm giết mổ (tính bằng tấn).
- Phí dịch vụ cho đơn vị chứng nhận:Tùy vào chính sách riêng về giá, thời gian kiểm tra và đánh giá, chi phí đi lại, thời gian chuẩn bị và hoạt động khác, nhà sản xuất và đơn vị cấp chứng nhận trực tiếp thương lượng với nhau để thống nhất về chi phí kiểm tra và đánh giá chứng nhận (thời gian, đi lại) và dịch vụ của đơn vị cấp chứng nhận. 

Lưu ý: Chứng nhận được cấp cho từng sản phẩm và có hiệu lực một năm.

Làm cách nào để tìm sản phẩm từ các quy trình sản xuất nông nghiệp đã được chứng nhận GLOBALG.A.P.?

Các sản phẩm từ quy trình sản xuất có chứng nhận GLOBALG.A.P. đều có thể được dán nhãn với Mã số GLOBALG.A.P. (GGN) gồm 13 chữ số nhằm xác định từng nhà sản xuất ở cấp độ doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Toàn bộ thông tin về nhà sản xuất và sản phẩm của họ, cũng như hiện trạng chứng nhận đều được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P. Điều này thể hiện rõ mức độ minh bạch và trung thực trong chứng nhận GLOBALG.A.P. 

Các lợi ích của việc tham gia là hội viên hoặc trong ủy ban GLOBALG.A.P. là gì và làm cách nào để tham gia?

Bạn có muốn tham gia là hội viên của GLOBALG.A.P. hay không? 

Tiêu chuẩn Bảo đảm Nông trại Tổng hợp (IFA) của GLOBALG.A.P. giải quyết vấn đề bền vững ở cấp độ nông trại như thế nào?

Tiêu chuẩn IFA giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo môi trường bền vững. Cán bộ kỹ thuật sẽ đánh giá các yếu tố môi trường bền vững cùng với các yếu tố về an toàn thực phẩm.Giải quyết các vấn đề môi trường bền vững bao gồm việc xây dựng một kế hoạch hành động về rác thải và ô nhiễm, đánh giá tác động của hoạt động của trang trại đối với môi trường, sử dụng nước có trách nhiệm, quan tâm đến những vị trí chưa đươc sử dụng trong quá trình sản xuất và sử dụng năng lượng có hiệu quả.


Tiêu chuẩn Bảo đảm Nông trại Tổng hợp (IFA) cho Thủy sản giải quyết vấn đề bền vững ở cấp độ nông trại như thế nào?

Tiêu chuẩn IFA cho Thủy sản đề cập đến 4 nội dung trong Hướng dẫn Kỹ thuật trong Chứng nhận Thủy sản của FAO đã xây dựng (bao gồm: an toàn thực phẩm, môi trường, phúc lợi của người lao động và phúc lợi động vật). Các nội dung này được thực hiện với toàn bộ các khâu trong chuỗi sản xuất (từ trại giống, trại nuôi thương phẩm, thức ăn, truy xuất nguồn gốc sau khi thu hoạch). Những nguồn lực cần thiết để mang lại sản phẩm nuôi trồng thủy sản an toàn là việc sử dụng bền vững các sản phẩm đó. Bộ tiêu chuẩn Thủy sản của GLOBALG.A.P. đặt ra các hướng dẫn tương ứng để giải quyết vấn đề sản xuất và sử dụng bền vững sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Tiêu chuẩn Bảo đảm Nông trại Tổng hợp (IFA) cho lĩnh vực Chăn nuôi giải quyết vấn đề bền vững ở cấp độ nông trại như thế nào?

Tiêu chuẩn IFA cho lĩnh vực Chăn nuôi của GLOBALG.A.P. đề cập đến 5 nguyên tắc về tính bền vững mà FAO đã xây dựng gồm: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; thực hiện hành động để bảo tồn, bảo vệvà tăng cường nguồn lợi tự nhiên; bảo vệ và cải thiện đời sống vùng nông thôn, đem lại sự công bằng và phúc lợi xã hội; tăng cường sức sống cho con người, cộng đồng và hệ sinh thái; và thực hiện các cơ chế quản lý có trách nhiệm và hiệu quả. Toàn bộ nguồn lực cần thiết thực hiện hoạt động chăn nuôi an toàn là duy trì khả năng bền vững và bộ tiêu chuẩn đặt ra các hướng dẫn tương ứng.

Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản xuất đề cập đến các yếu tố an toàn thực phẩm và khả năng truyxuất nguồn gốc thuộc tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp Rau Quả phiên bản 5.2. Đây là tập hợp con của tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại Tích hợp, bao gồm những điểm đã được trình bày cho chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu của tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tíchhợp Rau Quả.


GRASP là một bổ sung tự nguyện sẵn sàng sử dụng được thiết kế để đánh giá các thực hành xã hội tại trang trại. Danh mục yêu cầu bao gồm 11 yêu cầu được tiêu chuẩn hóa nhằm giải quyết các khía cạnh cụ thể về sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động và một yêu cầu QMS bổ sung. GRASP được thiết kế để mở rộng các tiêu chuẩn xã hội của chứng nhận GLOBALG.A.P.


GRASP không phải là một phần bắt buộc của chứng nhận GLOBALG.A.P được công nhận. GRASP là một bổ sung tự nguyện, tuy nhiên, các nhà cung cấp và/hoặc nhà bán lẻ có thể quyết định biến GRASP thành yêu cầu bắt buộc của họ.
Tôi có chứng nhận về đánh giá đối chuẩn (benchmarked scheme) (Tùy chọn 3, Tùy chọn 4). Tôi có thể đăng ký tham gia đánh giá GRASP không?

Có, GRASP có thể được kết hợp với các đánh giá đối chuẩn/AMC đầy đủ.
Lệ phí được lập hóa đơn bởi hai bên:

1. Cơ quan chứng nhận đánh giá GRASP tính chi phí riêng cho giờ/ngày đánh giá và chi phí của người đánh giá. Vui lòng yêu cầu thông tin tương ứng từ cơ quan chứng nhận đánh giá.

2. GLOBALG.A.P. tính phí giấy phép đánh giá GRASP áp dụng cho nhà sản xuất (cá nhân hoặc thành viên nhóm sản xuất) và cho các nhóm sản xuất như được nêu chi tiết trong“ Bảng phí chung cho GLOBALG.A.P.” và “Phụ lục 1 của Bảng phí cho Phụ lục NTWG”.


Luật lao động của mỗi quốc gia là khác nhau. Hướng dẫn diễn giải cho từng quốc gia về GRASP quy định các yêu cầu pháp lý có liên quan - như tiền lương tối thiểu quốc gia, quy định về giờ làm việc, tuổi làm việc tối thiểu, v.v.

Không có hướng dẫn diễn giải cho quốc gia về GRASP cho quốc gia của tôi. Làm thế nào để tôi cóđược đánh giá GRASP?

Trong trường hợp này, cơ quan chứng nhận có thể áp dụng ngoại lệ nếu một số yêu cầu như được nêu trong Nguyên tắc chung về GRASP phiên bản 1.3-1-i đã được đáp ứng. Nếu được áp dụng ngoại lệ, đánh giá GRASP có thể được bắt đầu ngay cả khi không có hướng dẫn diễn giải cho quốc gia.

Tôi đã được đánh giá GRASP, làm cách nào để nhà cung cấp/nhà bán lẻ của tôi xem được đánh giá GRASP trong cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P?

Kết quả đánh giá GRASP không hiển thị cho tìm kiếm công khai. Chỉ các công ty có nhân viên có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P (gói đánh dấu trang - bookmarking package) và đã ký các điều khoản đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu của GRASP mới có thể xem kết quả. Những công ty này và người dùng của họ là những Quan sát viên GRASP (GRASP Observer).
localg.a.p. là một trong những thương hiệu hình thành một phần của gia đình sản phẩm GLOBALG.A.P. Thương hiệu này bao gồm các tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại Chính (PFA) không phải là một phần của chứng nhận, mà chỉ dựa trên các đánh giá. Ý tưởng chung của localg.a.p. là nâng cao năng lực. Thương hiệu được phát triển để triển khai tại địa phương và nếu được yêu cầu, để chuẩn bị cho các nhà sản xuất chứng nhận, đặc biệt là những nhà sản xuất không thể ngay lập tức được chứngnhận.


Nhãn GGN là nhãn dành cho người tiêu dùng của GLOBALG.A.P. Đây là nhãn thể hiện việc canh tác được chứng nhận, có trách nhiệm và minh bạch Có thể tìm thấy nhãn này trên cả sản phẩm đóng gói và sản phẩm rời, nhãn GGN giúp người tiêu dùng đảm bảo và có định hướng phù hợp, nhất quán trong toàn bộ cửa hàng. Điều này được thực hiện bằng cách xác nhận rằng các sản phẩm được canh tác phù hợp với các quy trình canh tác được chứng nhận, có trách nhiệm bao gồm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật,trách nhiệm xã hội và minh bạch của chuỗi cung ứng. Nhãn GGN có thể được áp dụng đối với:

Trái cây và rau quả Hải sản nuôi và tảo Hoa và cây trồng
Tính minh bạch là trọng tâm của nhãn GGN - nhãn của chúng tôi giúp thể hiện nguồn gốc của thựcphẩm và cây trồng của bạn. Ngoài ra, bằng cách thúc đẩy canh tác được chứng nhận, có trách nhiệm mang lại lợi ích cho nông dân, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ sự phát triển bền vững trên toàn thế giới vì lợi ích của thế hệ tương lai và hành tinh của chúng ta.


Nhãn xác nhận rằng các sản phẩm được nuôi trồng theo các thực hành canh tác tốt đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, tính bền vững, bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch. 


GGN là viết tắt của Mã số GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. là công ty đứng đằng sau nhãn GGN. GGN là số nhận dạng nhà sản xuất hoặc nhóm sản xuất gồm 13 chữ số được cung cấp cho mỗi nhà sản xuất đã đăng ký chứng nhận. Sau khi quy trình sản xuất tại trang trại được chứng nhận thànhcông, nhà sản xuất có thể in số này trên bao bì sản phẩm của họ. Số này cho biết nơi sản phẩm được sản xuất và các nhà bán lẻ có thể sử dụng số này để xác minh nhà cung cấp của họ.

Kết hợp với nhãn GGN và logo của nhãn này, GGN cho phép chúng tôi mang lại sự minh bạch mà bạn cần và cho phép bạn truy xuất nguồn gốc sản phẩm của mình. Và bạn có thể làm điều đó ngay trên thiết bị di động của mình trong khi mua sắm!

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn Global gap vui lòng liên hệ: 

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Quản lý Kinh Doanh và Marketing

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: https://tcivietnam.com/ - http://cpg.global/