Xác minh Báo cáo Phát triển Bền vững (tiêu chuẩn GRI)

Báo cáo bền vững là gì?

Đây là tài liệu chính thức được chuẩn bị để đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả quản lý, môi trường và xã hội của công ty. Báo cáo phát triển bền vững cho thấy tính hiệu quả và hiệu quả của các chiến lược phát triển bền vững của công ty. Để cụ thể hơn; Báo cáo bền vững đề cập đến các tác động môi trường của các công ty, lượng khí thải carbon, sử dụng nước, quản lý chất thải, quản lý môi trường, hiệu quả năng lượng, tái chế sản phẩm, nhân quyền, quyền lao động, đóng góp cho xã hội, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, đạo đức và tính minh bạch.

Tại sao bạn nên thực hiện Xác minh Báo cáo Phát triển Bền vững? 

Xác minh báo cáo phát triển bền vững mô tả việc xem xét và xác minh hoạt động phát triển bền vững của công ty bởi một bên thứ ba độc lập. Những báo cáo này thường bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và được sử dụng để đo lường cách công ty đang đạt được tiến bộ và đáp ứng các mục tiêu bền vững của mình.

Việc xác minh báo cáo phát triển bền vững giúp nâng cao tính chính xác và độ tin cậy của các tuyên bố phát triển bền vững của công ty và cung cấp một khuôn khổ vững chắc để giám sát và cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty. Nó cũng được các nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan khác yêu cầu và việc xác minh các báo cáo của nó cho thấy cam kết của công ty về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải thiện hiệu quả hoạt động bền vững của mình.

Việc xác minh báo cáo phát triển bền vững được thực hiện dựa trên các nguyên tắc hoặc tiêu chí tiêu chuẩn xác minh GRI (Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu) được quốc tế chấp nhận do các công ty xác minh độc lập khác đặt ra. Quy trình xác minh bao gồm xem xét báo cáo phát triển bền vững của công ty, kiểm tra dữ liệu và hệ thống quản lý, đánh giá tính chính xác và tính trung thực cũng như đánh giá tính minh bạch và chất lượng của quy trình báo cáo.

Quá trình xác minh báo cáo phát triển bền vững có thể bao gồm các bước sau:

  • Chuẩn bị: Công ty cho biết họ muốn xác minh báo cáo phát triển bền vững và bắt đầu quy trình xác minh. Trong quá trình này, phạm vi, mục tiêu, thời gian và nguồn xác minh được xác định.
  • Đánh giá: Công ty xác minh đánh giá báo cáo phát triển bền vững của công ty và kiểm tra xem dữ liệu, phương pháp và phân tích trong báo cáo có chính xác, đáng tin cậy và toàn diện hay không. Ở giai đoạn này, công ty xác minh cũng đánh giá các phương pháp và tiêu chuẩn báo cáo mà công ty sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động bền vững của mình.
  • Báo cáo: Công ty xác minh xác minh báo cáo phát triển bền vững của công ty và chuẩn bị báo cáo về quy trình báo cáo. Báo cáo này chứng nhận rằng hiệu quả hoạt động bền vững là chính xác và đáng tin cậy hoặc xác định bất kỳ vấn đề hoặc thiếu sót nào.
  • Báo cáo sau: Bằng cách sử dụng báo cáo xác minh, công ty cung cấp thông tin minh bạch và đáng tin cậy hơn về hiệu quả hoạt động bền vững của mình. Báo cáo xác minh chứng minh tính chính xác và độ tin cậy của hoạt động phát triển bền vững của công ty đối với các bên liên quan. Nó cũng tạo cơ hội để cải thiện quy trình báo cáo trong tương lai bằng cách xác định các vấn đề trong quy trình báo cáo.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM