Tư vấn tiêu chuẩn Dolphin-Safe những điều cần biết

Frequent Questions: Dolphin-Safe

There is a unique association between tuna and dolphins in the eastern tropical Pacific Ocean. Learn more about dolphin-safe tuna.

What does dolphin-safe mean?

The Dolphin Protection Consumer Information Act describes the conditions in which tuna product may be labeled dolphin-safe in the United States. NOAA has implemented the Act by regulation, which among other things includes more specific documentary requirements. The regulations are codified at part 216, subpart H (Dolphin-Safe Tuna Labeling) of Title 50 of the Code of Federal Regulations.

Where and why are dolphins caught?

In portions of the eastern tropical Pacific Ocean, large yellowfin tuna swim together with several species of dolphins. This ecological association of tuna and dolphins is not clearly understood. During "porpoise fishing" (the fishermen's term), schools of tuna are located by first spotting the dolphins or the seabird flocks which are also associated with the fish. Speedboats are used to chase down the dolphins, herd them into a tight group, and set the net around them. The tuna-dolphin bond is so strong that the tuna stay with the dolphins during this process, and thus tuna and dolphins are captured together in the net. Dolphins are released from the net during the backdown procedure. If all goes well, the dolphins are released alive, but the process requires skill by the captain and crew, proper operation of gear, and conducive wind and sea conditions. As with any complicated procedure at sea, things can go wrong, and when they do, dolphins may be killed.

Where is the eastern tropical Pacific Ocean?

The eastern tropical Pacific Ocean, or ETP, includes the Pacific Ocean area bounded by 40° N. latitude, 40° S. latitude, 160° W longitude and the coastlines of North, Central, and South America (defined in 50 CFR § 216.3).

Is all canned tuna legally sold in the United States dolphin-safe?

No. While the vast majority of the canned tuna sold in the United States has been certified as dolphin-safe, federal regulations allow U.S. processors and importers to purchase and sell non-dolphin-safe tuna. The tuna must have originated from a U.S. purse seine vessel in sets where dolphins were accidentally killed or seriously injured, from a U.S. purse seine vessel with an assigned Dolphin Mortality Limit under the Agreement on the International Dolphin Conservation Program (PDF, 23 pages), or from foreign purse seine vessels flagged by a country that has obtained an affirmative finding from the Assistant Administrator. However, non-dolphin-safe tuna products must not bear any marks or labels that indicate otherwise.

What is an affirmative finding?

An "affirmative finding" is a set of criteria the United States imposes on nations wishing to import yellowfin tuna into the United States or the importing nation to comport with our environmental laws and requirements regarding dolphin-safe tuna.

Does non-dolphin-safe canned tuna contain dolphin meat?

No. Canned tuna has never contained dolphin and/or mammal byproducts. Non-dolphin-safe canned tuna is a fishery product that has not been certified as meeting the U.S. definition of dolphin-safe.

Does all dolphin-safe certified tuna have to be labeled dolphin-safe?

No. Federal regulations do not require a product to be labeled dolphin-safe.

Are dolphin-safe certifications by private companies or non-governmental organizations recognized by the U.S. Government?

No. The only dolphin-safe certification process recognized by the U.S. Government as satisfying all applicable federal regulations is the one implemented by NOAA Fisheries' Tuna Tracking and Verification Program.

Is there a fee associated with federal dolphin-safe certification?

No.

Is it true that millions of dolphins have died in the Eastern Tropical Pacific as a result of the tuna purse seine fishery?

Yes. Between 1959 and 1976, it is estimated that over 6 million dolphin mortalities occurred in association with the ETP tuna purse seine fishery. However, since that time the rate of fatalities has dropped dramatically. For example, according to estimates by the Inter-American Tropical Tuna Commission, the total annual mortality of dolphins in the fishery has been reduced from about 132,000 in 1986 to 819 observed mortalities in 2018—about 0.01 percent of the population.

What international organizations are responsible for the conservation and management of tuna and dolphin?

What are tuna species' common and scientific names?

  • Albacore - Thunnus alalunga
  • Bigeye - Thunnus obesus
  • Blackfin - Thunnus atlanticus
  • Bluefin, Atlantic - Thunnus thynnus
  • Bluefin, Pacific - Thunnus orientalis (also known as Thunnus thynnus orientalis)
  • Bluefin, Southern - Thunnus maccoyii
  • Longtail - Thunnus tonggol
  • Skipjack - Katsuwonus pelamis (also known as Euthynnus pelamis)
  • Yellowfin - Thunnus albacares

What are the dolphin-safe requirements for the American Samoa longline fishery?

See the American Samoa longline fishery frequent questions to learn more about applicable requirements. 

Where can I learn more about the Tuna Tracking and Verification Program or Dolphin-Safe labeling?

Visit the Dolphin-Safe overview page to learn more about the program. 

Câu hỏi thường gặp: Dolphin-Safe

Có một mối liên hệ độc đáo giữa cá ngừ và cá heo ở vùng biển nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương. Tìm hiểu thêm về cá ngừ an toàn cho cá heo.

An toàn cá heo có nghĩa là gì?

Đạo luật Thông tin Người tiêu dùng Bảo vệ Cá heo mô tả các điều kiện mà sản phẩm cá ngừ có thể được dán nhãn an toàn cho cá heo ở Hoa Kỳ. NOAA đã thực hiện Đạo luật theo quy định, trong số những thứ khác bao gồm các yêu cầu tài liệu cụ thể hơn. Các quy định được hệ thống hóa tại phần 216, tiểu phần H (Ghi nhãn cá ngừ an toàn cho cá heo) của Tiêu đề 50 của Bộ luật Quy định Liên bang.

 

Cá heo bị bắt ở đâu và tại sao?

Tại các khu vực phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới, cá ngừ vây vàng lớn bơi cùng với một số loài cá heo. Mối liên quan sinh thái này của cá ngừ và cá heo chưa được hiểu rõ ràng. Trong quá trình "câu cá heo" (thuật ngữ của ngư dân), các trường cá ngừ được xác định bằng cách phát hiện đầu tiên cá heo hoặc các đàn chim biển cũng có liên quan đến cá. Thuyền cao tốc được sử dụng để đuổi theo cá heo, đàn chúng thành một nhóm chặt chẽ và giăng lưới xung quanh chúng. Mối liên kết giữa cá ngừ và cá heo mạnh mẽ đến mức cá ngừ ở lại với cá heo trong suốt quá trình này, và do đó cá ngừ và cá heo bị bắt cùng nhau trong lưới. Cá heo được thả ra khỏi lưới trong quá trình thả xuống. Nếu mọi việc suôn sẻ, những con cá heo được thả còn sống, nhưng quá trình này đòi hỏi kỹ năng của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, vận hành thiết bị phù hợp, điều kiện gió và biển thuận lợi. Như với bất kỳ thủ tục phức tạp nào trên biển, mọi thứ có thể xảy ra sai sót, và khi chúng xảy ra, cá heo có thể bị giết.

 

Đông Thái Bình Dương ở đâu?

Phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới, hay ETP, bao gồm khu vực Thái Bình Dương được giới hạn bởi vĩ độ 40 ° N., vĩ độ 40 ° S., kinh độ 160 ° W và các đường bờ biển của Bắc, Trung và Nam Mỹ (được định nghĩa trong 50 CFR § 216.3 ).

 

Tất cả cá ngừ đóng hộp được bán hợp pháp tại Hoa Kỳ có an toàn cho cá heo không?

Không. Mặc dù phần lớn cá ngừ đóng hộp bán ở Hoa Kỳ đã được chứng nhận là an toàn với cá heo, các quy định của liên bang cho phép các nhà chế biến và nhập khẩu của Hoa Kỳ mua và bán cá ngừ không an toàn với cá heo. Con cá ngừ phải có nguồn gốc từ một tàu vây bắt của Hoa Kỳ trong những nơi cá heo vô tình bị giết hoặc bị thương nặng, từ một tàu vây bắt của Hoa Kỳ với Giới hạn tử vong do cá heo được chỉ định theo Thỏa thuận về Chương trình Bảo tồn Cá heo Quốc tế (PDF, 23 trang) hoặc từ các tàu lưới vây nước ngoài được gắn cờ của một quốc gia đã nhận được phát hiện khẳng định từ Trợ lý quản trị viên. Tuy nhiên, các sản phẩm cá ngừ không an toàn cho cá heo không được mang bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nào cho thấy khác.

 

Một phát hiện khẳng định là gì?

"Kết quả khẳng định" là một bộ tiêu chí mà Hoa Kỳ áp đặt đối với các quốc gia muốn nhập khẩu cá ngừ vây vàng vào Hoa Kỳ hoặc quốc gia nhập khẩu để tuân thủ các luật và yêu cầu về môi trường của chúng tôi liên quan đến cá ngừ an toàn với cá heo.

 

Cá ngừ đóng hộp không an toàn cho cá heo có chứa thịt cá heo không?

Không. Cá ngừ đóng hộp chưa bao giờ chứa phụ phẩm từ cá heo và / hoặc động vật có vú. Cá ngừ đóng hộp không an toàn cho cá heo là sản phẩm thủy sản chưa được chứng nhận là đáp ứng định nghĩa an toàn cho cá heo của Hoa Kỳ.

 

Tất cả cá ngừ được chứng nhận an toàn cho cá heo có phải được dán nhãn an toàn cho cá heo không?

Không. Các quy định của liên bang không yêu cầu sản phẩm phải được dán nhãn an toàn cho cá heo.

 

Các chứng nhận an toàn cho cá heo của các công ty tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ có được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận không?

Không. Quy trình chứng nhận an toàn cá heo duy nhất được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận là đáp ứng tất cả các quy định liên bang hiện hành là quy trình được thực hiện bởi Chương trình Theo dõi và Xác minh Cá ngừ của NOAA.

 

Có lệ phí nào liên quan đến chứng nhận an toàn cho cá heo của liên bang không?

Không.

 

Có thực là hàng triệu con cá heo đã chết ở Đông Thái Bình Dương do kết quả của nghề đánh bắt cá ngừ bằng vây bắt cá ngừ?

Đúng. Từ năm 1959 đến năm 1976, người ta ước tính rằng hơn 6 triệu ca tử vong do cá heo xảy ra liên quan đến nghề đánh bắt cá ngừ bằng vây cá ngừ ETP. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể. Ví dụ, theo ước tính của Ủy ban cá ngừ nhiệt đới liên Mỹ, tổng số cá heo chết hàng năm trong nghề cá đã giảm từ khoảng 132.000 con vào năm 1986 xuống còn 819 con được quan sát thấy vào năm 2018 - khoảng 0,01% dân số.

 

Tổ chức quốc tế nào chịu trách nhiệm bảo tồn và quản lý cá ngừ và cá heo?

Ủy ban Bảo tồn Cá ngừ vây xanh miền Nam

Diễn đàn Cơ quan Nghề cá

Ủy ban cá ngừ nhiệt đới liên châu Mỹ

Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương

Ủy ban cá ngừ Ấn Độ Dương

Ủy ban khoa học quốc tế về cá ngừ và các loài giống cá ngừ ở Bắc Thái Bình Dương

Ban thư ký của Cộng đồng Thái Bình Dương (Chương trình Ngư nghiệp Đại dương)

Ủy ban nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương

Tên khoa học và thông dụng của các loài cá ngừ là gì?

Albacore - Thunnus alalunga

Mắt bige - Thunnus obesus

Cá vây đen - Thunnus atlanticus

Cá vây xanh, Đại Tây Dương - Thunnus thynnus

Cá vây xanh, Thái Bình Dương - Thunnus orientalis (còn được gọi là Thunnus thynnus orientalis)

Bluefin, Southern - Thunnus maccoyii

Đuôi dài - Thunnus tonggol

Skipjack - Katsuwonus pelamis (còn được gọi là Euthynnus pelamis)

Cá ngừ vây vàng - Thunnus albacares

Các yêu cầu về an toàn cá heo đối với nghề đánh bắt cá đường dài Samoa thuộc Mỹ là gì?

Xem các câu hỏi thường gặp về nghề cá ở Samoa thuộc Mỹ để tìm hiểu thêm về các yêu cầu áp dụng.

 

Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chương trình Theo dõi và Xác minh Cá ngừ hoặc dán nhãn An toàn cho Cá heo ở đâu?

Truy cập trang tổng quan về Dolphin-Safe để tìm hiểu thêm về chương trình.

Quý khách cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

 

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.