TƯ VẤN CHỨNG NHẬN OCS – TIÊU CHUẨN VỀ THÀNH PHẦN HỮU CƠ

OCS - Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5-100% nguyên liệu hữu cơ. Đây là tiêu chuẩn nhằm xác minh sự hiện diện và hàm lượng nguyên liệu hữu cơ có trong một thành phẩm. Hơn thế nữa OCS giúp theo dõi được hành trình của nguyên liệu thô từ nguồn cho đến thành phẩm. Quy trình này sau đó được chứng nhận bởi một bên thứ 3 được công nhận.

Hai nhãn cho tiêu chuẩn này dựa theo thành phần:

- Logo OCS 100: chỉ được sử dụng cho sản phẩm có chứa 95% hoặc nhiều hơn vật liệu hữu cơ.

- Logo OCS hỗn hợp: được sử dụng cho các sản phẩm chứa tối thiểu 5% nguyên liệu hữu cơ được pha trộn với nguyên liệu thô thông thường hoặc tổng hợp.

OCS 100 dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem thành phẩm có chứa chính xác lượng nguyên liệu hữu cơ gia tăng ban đầu hay không. OCS cho phép đánh giá và kiểm tra độc lập, minh bạch, nhất quán và toàn diện các tuyên bố về thành phần chất hữu cơ trên sản phẩm. OCS 100 bao gồm quy trình chế biến, sản xuất, đóng gói, gắn nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm có chứa ít nhất 95% nguyên liệu hữu cơ được chứng nhận. Có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp để cung cấp cho công ty phương tiện đảm bảo rằng họ đang bán chất lượng cũng như nhận đúng những gì họ thanh toán.

OCS cũng có tên khác là Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS) dựa trên xác minh của bên thứ ba để xác minh sản phẩm cuối cùng chứa lượng chính xác của một nguyên liệu được trồng hữu cơ nhất định. Nó không đề cập đến việc sử dụng hóa chất hoặc bất kỳ khía cạnh xã hội hoặc môi trường nào của sản xuất ngoài tính toàn vẹn của vật liệu hữu cơ. OCS sử dụng chuỗi các yêu cầu lưu ký của Tiêu chuẩn Yêu cầu Nội dung (CCS) OCS hoàn thành mục tiêu này bằng cách xác minh sự hiện diện và số lượng Vật liệu hữu cơ trong một sản phẩm cuối cùng. Nó cung cấp một chuỗi hệ thống lưu ký mạnh mẽ từ nguồn nguyên liệu hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng thông qua chứng nhận. Nó cho phép đánh giá và xác minh độc lập toàn diện, nhất quán và toàn diện các khiếu nại về nội dung của Vật liệu hữu cơ trên các sản phẩm của Cơ quan chứng nhận thứ ba (CB) được công nhận. Là một công cụ business-to-business, OCS có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm mà các công ty mua thực sự có chứa Vật liệu hữu cơ. Tiêu chuẩn không bao gồm chứng nhận nguyên liệu thô, được xác minh độc lập với chứng nhận quy trình sản xuất. Nó cũng không giải quyết các đầu vào xử lý (ví dụ:hóa chất), các khía cạnh môi trường của chế biến (ví dụ: sử dụng năng lượng hoặc nước), các vấn đề xã hội, vấn đề an toàn hoặc tuân thủ pháp luật. 
Đối tượng sử dụng của tiêu chuẩn OCS 

Đối tượng mà OCS hướng đến là bộ xử lý, nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ, thương nhân, tổ chức chứng nhận và tổ chức hỗ trợ các sáng kiến nguyên liệu hữu cơ. OCS là bộ tiêu chuẩn tự nguyện không nhằm thay thế các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào. Trách nhiệm của mỗi hoạt động là thể hiện sự tuân thủ với tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến hoạt động tiếp thị, lao động và kinh doanh. Khi có bất kì sự xung đột nào của pháp luật địa phương và các yêu cầu OCS. Tổ chức Chứng nhận sẽ liên hệ với TE để tìm giải pháp thiết thực nhất. Khi có sự nhầm lẫn về việc giải thích Tiêu chuẩn, điểm liên lạc đầu tiên sẽ là Tổ chức Chứng nhận OCS, sẽ liên hệ với Sàn giao dịch Dệt may nếu cần làm rõ thêm.


Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS) áp dụng cho bất kỳ sản phẩm phi thực phẩm nào chứa 5 - 100 phần trăm chất hữu cơ. Nó xác minh sự hiện diện và số lượng vật liệu hữu cơ trong một sản phẩm cuối cùng. OCS tiếp tục theo dõi dòng nguyên liệu thô từ nguồn đến sản phẩm cuối cùng. Quá trình này sau đó được chứng nhận bởi một bên thứ ba được công nhận.

OCS dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem sản phẩm cuối cùng có chứa số lượng chính xác của một nguyên liệu được trồng hữu cơ hay không. OCS cho phép đánh giá và xác minh độc lập minh bạch, nhất quán và toàn diện các khiếu nại về hàm lượng vật liệu hữu cơ trên các sản phẩm.

OCS bao gồm việc xử lý, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm có chứa ít nhất 5% nguyên liệu 'hữu cơ' được chứng nhận. Nó có thể được sử dụng như một công cụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp để cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán chất lượng và nhận được những gì họ phải trả cho.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS) là đảm bảo niềm tin vào các khiếu nại về nội dung hữu cơ.

OCS hoàn thành mục tiêu này bằng cách xác minh sự hiện diện và số lượng Vật liệu hữu cơ trong một sản phẩm cuối cùng. Nó cung cấp một chuỗi hệ thống lưu ký mạnh mẽ từ nguồn nguyên liệu hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng thông qua chứng nhận. Nó cho phép đánh giá và xác minh độc lập toàn diện, nhất quán và toàn diện các khiếu nại về nội dung của Vật liệu hữu cơ trên các sản phẩm của Cơ quan chứng nhận thứ ba (CB) được công nhận. Là một công cụ businessXtoXbusiness, OCS có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm mà các công ty mua thực sự có chứa Vật liệu hữu cơ.

Tiêu chuẩn không bao gồm chứng nhận nguyên liệu thô, được xác minh độc lập với chứng nhận quy trình sản xuất. Nó cũng không giải quyết các đầu vào xử lý (ví dụ: hóa chất), các khía cạnh môi trường của chế biến (ví dụ: sử dụng năng lượng hoặc nước), các vấn đề xã hội, vấn đề an toàn hoặc tuân thủ pháp luật.

Người dùng dự định của OCS là nhà chế biến, nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ, thương nhân, tổ chức chứng nhận và tổ chức hỗ trợ các sáng kiến ​​nguyên liệu hữu cơ.

Đây là một tiêu chuẩn tự nguyện không nhằm thay thế các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào. Trách nhiệm của mỗi hoạt động là thể hiện sự tuân thủ với tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến hoạt động tiếp thị, lao động và kinh doanh. Khi luật pháp địa phương và các yêu cầu OCS xung đột, Tổ chức Chứng nhận sẽ liên hệ với TE để tìm giải pháp thiết thực nhất. Khi có sự nhầm lẫn về việc giải thích Tiêu chuẩn, điểm liên lạc đầu tiên sẽ là Tổ chức chứng nhận, sẽ liên hệ với Sàn giao dịch dệt may nếu cần làm rõ thêm.

Sàn giao dịch dệt may là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được hỗ trợ thành viên, được thành lập năm 2003 dưới tên ban đầu là Sàn giao dịch hữu cơ. Sứ mệnh trao đổi dệt may là truyền cảm hứng và trang bị cho mọi người để tăng tốc các hoạt động bền vững trong chuỗi giá trị dệt may.

OCS và CCS

Các yêu cầu của Tiêu chuẩn Yêu cầu Nội dung (CCS) được nhúng trong OCS dưới dạng chuỗi các khía cạnh lưu ký. Các yêu cầu rõ ràng về việc sử dụng các đầu vào hữu cơ được chứng nhận tạo nên phần còn lại của OCS. CCS là một chuỗi tiêu chuẩn lưu ký chung được sử dụng cho chuỗi các yêu cầu lưu ký đối với một số tiêu chuẩn, bao gồm OCS, RCS và GRS. Bằng cách có một bộ yêu cầu chung trên các tiêu chuẩn này, chúng tôi đang góp phần vào tính nhất quán và hiệu quả của quy trình chứng nhận.

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn hoặc Chứng nhận xin vui lòng liên hệ:

TCI Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District.

Telephone: 028 2226 8288

Cell Phone: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com