Tư vấn chứng nhận NHÃN XANH VIỆT NAM (VIETNAM GREEN LABEL)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

Chương trình Nhãn xanh Việt Nam là một sáng kiến môi trường do Chính phủ Việt Nam triển khai từ tháng 3 năm 2009 với mục tiêu chính nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống trong cộng đồng thông qua việc giảm thiểu sử dụng năng lượng, vật liệu, và quản lý chất thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh, và tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng.

 

Chương trình này tập trung vào việc khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân tham gia vào việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách bền vững. Nhãn xanh Việt Nam là một hình thức nhận dạng cho các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và hiệu suất năng lượng cao, và nó được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

 

 

 Trình tự chi tiết để thực hiện đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:

 

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam đến Tổng cục Môi trường.

 
 • Trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổng cục Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản.

 
 • Trong khoảng hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Môi trường tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam. Đánh giá dựa trên tiêu chí của Nhãn xanh Việt Nam để xác định mức độ phù hợp của hồ sơ đăng ký.

 
 • Trong trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường sẽ ký Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam. Quyết định này sẽ được thông báo cho doanh nghiệp ngay khi nó được ký ban hành, trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá.

 
 • Trong trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, Tổng cục Môi trường sẽ thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá. Thông báo sẽ nêu rõ lý do tại sao hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:

 • Một (01) Đơn đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT.

 
 • Một (01) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT, hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 có hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật, hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 do tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IFA), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp, hoặc tiêu chuẩn tương đương.

 
 • Một (01) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp có thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày Tổng cục Môi trường nhận được Hồ sơ đăng ký hợp lệ.

 
 • Một (01) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

 
 • Một (01) bản chụp hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có kích cỡ bằng 21 cm x 29 cm.

Lợi ích chứng nhận nhãn xanh Việt Nam 

 

 
 • Tăng uy tín và cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tăng doanh thu.

 • Lợi thế cạnh tranh khi tham gia mua sắm công

 • Tăng uy tín cho nhãn hiệu sản phẩm (thị trường trong/ngoài nước)

 • Quy trình đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam đơn giản và hiện nay không thu phí

 • Thúc đẩy tiêu dùng xanh do nhận thức của xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền vững ngày càng cao

 

Liên hệ tư vấn chứng nhận 

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.