Tư vấn quản trị

Tư vấn quản trị

Tư vấn quản trị bao gồm Quản trị Doanh nghiệp CNTT Doanh nghiệp cũng như Quản trị An ninh.

Các khuôn khổ cho Quản trị CNTT bao gồm:

  • COBIT 5 (Mục tiêu kiểm soát ISACA cho CNTT)
  • ISO 20000 (Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT)

Quản lý về An ninh ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh doanh kết nối toàn cầu như hiện nay. Đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc, dựa trên phương pháp khoa học và TCI đảm bảo cung cấp được cho tổ chức của bạn các chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn chuyên môn tối ưu trong các lĩnh vực như sau:

  • ISO 27001 Hệ thống quản lý an ninh thông tin
  • COBIT 5 cho An ninh Thông tin
  • PCI DSS (Tiêu chuẩn An toàn Dữ liệu Thẻ Công nghiệp Thẻ Thanh toán)
  • Khuôn khổ an ninh mạng NIST.

Ngoài ra, TCI có thể cung cấp dịch vụ tư vấn theo yêu cầu ở những lĩnh vực cụ thể chẳng hạn như việc thực hiện "Top 20 Kiểm soát An ninh Tối Cao", Khắc phục thảm họa, Hoạt động an ninh, Ứng phó sự cố, điều tra số, Kiến trúc An ninh và Tiêu chuẩn thông thường.