ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT CƠ BẢN

Dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận và nằm trong khuôn khổ, với nhiều năm kinh nghiệm, dịch vụ Giám sát của TCI bao gồm: ISO 27001/2 Khảo sát thực trạng Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, ISO 31000 Quản trị rủi ro doanh nghiệp, ISO 27005/NIST RMF/FAIR Quản lý rủi ro an ninh thông tin, COBIT 5 Quản trị CNTT, PCI DSS Khảo sát thực trạng, NIST Khuôn khổ an ninh mạng.

ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT CHUYÊN SÂU

TCI tự hào về sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Chúng tôi có thể cung cấp các bài đánh giá chuyên sâu, ngắn hạn nhắm đúng mục tiêu tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của bạn. Ví dụ: Cung cấp dịch vụ quản trị công nghệ thông tin và thẩm tra an toàn thông tin cung cấp bởi bên thứ 3, Giải pháp quản lý mật khẩu đặc quyền cho tổ chức, Giải pháp kiểm tra an ninh mạng không dây, Kiểm toán Tuân thủ Chính sách Nội bộ.