Huy chương và Huy hiệu EcoVadis có ý nghĩa gì? Dịch vụ hỗ trợ thăng hạng điểm số cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang tìm kiếm những thay đổi sắp tới cho chương trình huy chương của chúng tôi, bạn đã đến đúng nơi. Vào năm 2024, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thay đổi đối với chương trình huy chương của mình để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn phù hợp với bối cảnh pháp lý đang thay đổi và vai trò ngày càng tăng của tính bền vững trong kinh doanh, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo vệ chống lại các trường hợp tẩy chay ngày càng tăng trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao giải thưởng cho các công ty hàng đầu đồng thời công nhận những công ty đang bắt đầu hành trình phát triển bền vững của họ.

Chương trình Huy chương EcoVadis công nhận các công ty đủ điều kiện đã hoàn thành quy trình đánh giá của EcoVadis và thể hiện một hệ thống quản lý tương đối hiệu quả đáp ứng các tiêu chí bền vững, như được nêu trong phương pháp luận của EcoVadis.

Các cấp độ huy chương EcoVadis

Huy chương EcoVadis sẽ được trao cho các công ty trong 35 phần trăm hàng đầu trên tất cả các khách hàng được xếp hạng EcoVadis. Dưới đây là các mức huy chương được cập nhật:


Top 1%


Top 5%


Top 15%


Top 35%

Tính toán huy chương EcoVadis

Từ năm 2024 trở đi, huy chương sẽ được trao trên cơ sở ngưỡng phần trăm, thay vì phạm vi điểm được sử dụng trước đây cho từng cấp huy chương. Thứ hạng phần trăm của một công ty được tính tại thời điểm xuất bản phiếu ghi điểm và xuất hiện ở đầu phiếu ghi điểm trực tuyến. Phần trăm so sánh hiệu suất của một công ty với tất cả các công ty được xếp hạng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong 12 tháng trước.

Tiêu chí đủ điều kiện nhận Huy chương EcoVadis

Chúng tôi đã xem xét và sửa đổi các tiêu chí đủ điều kiện của mình để phản ánh các yêu cầu quy định toàn cầu, khuôn khổ bền vững và các phương pháp hay nhất. Các công ty phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây để giành được huy chương EcoVadis:

Điểm tối thiểu là 30 trong mỗi chủ đề trong bốn chủ đề bền vững

A green leaf with a thin stem

Description automatically generated
Environment


Ethics


Labor & Human Rights

A blue and white chain

Description automatically generated
Sustainable Procurement

Hạn chế đối với phát hiện tin tức xem 360° tiêu cực

Một công ty có thể không đủ điều kiện nhận huy chương nếu họ có bất kỳ Kết quả Đồng hồ 360 ° nào dưới đây:

  1. 1 phát hiện nghiêm trọng (SEV) trong bất kỳ chủ đề nào
  2. 1 hoặc nhiều phát hiện chính (MAJ) trong 2 hoặc nhiều chủ đề
  3. Hơn 5 phát hiện chính (MAJ) trong bất kỳ chủ đề đơn lẻ nào

Xin lưu ý rằng hơn 25 phát hiện nhỏ (MIN) trong bất kỳ chủ đề đơn lẻ nào được coi là phát hiện nghiêm trọng (SEV)* và 5 phát hiện nhỏ (MIN) trở lên trong bất kỳ chủ đề đơn lẻ nào được coi là phát hiện chính (MAJ)*.

*Không áp dụng cho các công ty lớn

Thời gian tác động của Kết quả Theo dõi 360 ° về việc không đủ điều kiện nhận huy chương là 3 năm đối với các chủ đề Môi trường, Lao động & Nhân quyền và Mua sắm Bền vững và 5 năm đối với chủ đề Đạo đức. Trong các mốc thời gian này, nếu một công ty nhận được thêm Phát hiện theo dõi 360 ° tiêu cực, công ty đó có thể vẫn không đủ điều kiện cho đến khi lịch sử rõ ràng được thiết lập.

Để biết tác động đến điểm EcoVadis và các chi tiết khác về phương pháp Đồng hồ 360°, vui lòng tải xuống "Đồng hồ EcoVadis 360°: Thành phần chính của Phương pháp Đánh giá", có sẵn trên nền tảng EcoVadis của bạn (trong tab Đánh giá EcoVadis trong trang Tài nguyên Hữu ích).

Các ngành bị hạn chế

Xin lưu ý rằng các công ty kinh doanh trong các ngành cụ thể có thể không đủ điều kiện nhận huy chương hoặc huy hiệu EcoVadis. Hiện tại chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở sản xuất các sản phẩm thuốc lá, sản xuất vũ khí và đạn dược, khai thác than và than non, và các công ty có doanh thu đáng kể từ các nguồn than và / hoặc một phần sản xuất điện dựa trên than.

Các hướng dẫn này có thể được xem xét định kỳ.

Huy hiệu EcoVadis

Chúng tôi vui mừng thông báo việc bổ sung hai huy hiệu mới sẽ công nhận các công ty đang đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong hành trình bền vững của họ.

Tiêu chí đủ điều kiện nhận huy hiệu EcoVadis

Các công ty phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau để đạt được Huy hiệu EcoVadis vào năm 2024: